PROJEKTY

Cykl warsztatów „Patriotyzm młodego pokolenia – deklaracja czy postawa?” to próba odpowiedzi na pytanie, co młode pokolenie rozumie przez pojęcie patriotyzm? W 2018 roku Polska świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości. W tym kontekście należy postawić pytanie: na ile dzisiaj patriotyzm odgrywa ważną rolę w życiu młodych Polaków. W przeszłości bowiem, często stawał się on motywem ludzkiego działania, szczególnie za sprawą wyzwań, jakim należało stawiać czoła: wojen, okupacji, utraty niepodległości. Dlatego właśnie to pytanie nabiera jeszcze większego sensu w kontekście postaw ludzi młodych, urodzonych po 1989 roku. Oni zupełnie inaczej niż pokolenie ich rodziców postrzega aktualną rzeczywistość. Za swoistą normę przyjmują coś, co starsze generacje traktują jako wywalczone. W swoich systemach wartości przypisują zagadnieniu patriotyzmu prawdopodobnie inną – mniejszą – wagę. Warto też zadać pytanie o to, czy patriotyzm posiada dzisiaj potencjał mobilizacyjny do działania: wspólnotowego czy obywatelskiego.

Projekt obejmuje badania ankietowe wśród olkuskich licealistów oraz studentów Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz przeprowadzenie dyskusji dotyczących pojęcia patriotyzmu. Pierwszym etapem zadania będzie dyskusja w grupie studentów oraz licealistów, dotycząca kwestii patriotyzmu. Następnie odbędą się warsztaty związane z metodologią badań, przygotowaniem kwestionariusza ankiety i omówieniem praktycznego wymiaru prowadzonych badań. Kolejnym krokiem będzie rozprowadzenie i zebranie ankiet wśród grupy olkuskich licealistów oraz studentów Wydziału Politologii. Potem odbędą się warsztaty związane z analizą danych, czyli za pomocą jakich narzędzi uczestnicy badania będą analizować i opracowywać ich wyniki. Następnie zostanie dokonana wspomniana analiza danych, na podstawie której powstanie raport końcowy. Ostatnim elementem będzie dyskusja podsumowująca przeprowadzone badania i uzyskane wyniki.